Voorwaarden

 

 

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van MéMé  1-11-2007

 

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1  Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en offerte tot en van overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door MéMé.

1.2  Hierna zal MéMé worden aangeduid als de leverancier, de wederpartij als de afnemer.

 

Artikel 2 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1    Alle in catalogi, prijslijsten en elders vermelde aanbie­dingen en gedane offertes zijn vrijblijvend.

2.2    De overeen­komst komt tot stand na een opdrachtbevestiging door de leverancier.

2.3    In afwijking van het vorige lid komt een overeenkomst ook tot stand wanneer de leverancier een opdracht van de afnemer uitvoert.

2.4    De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdracht-bevestiging en door deze voorwaarden. Bij gebreke aan een opdrachtbevestiging wordt

         ze bepaald door de offerte en door deze voorwaarden.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1  Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclu­sief verzend- en administratiekosten. De administratie­kosten bedragen minimaal Euro 3,95 per order.

3.2  De in de catalogi en prijslijsten vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet bindend, maar gelden als vrijblijvende prijsindicatie.

3.3  De leverancier behoudt zich het recht voor de overeenge­komen prijzen tussentijds te wijzigen, indien en voor zover er zich tussen het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering kostenstijgingen hebben voorgedaan. Onder kostenstijgingen worden mede begrepen: verhoging van de vrachttarieven, belastingen, heffingen of invoerrechten, verhoging van loon en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en verhoging van de prijzen van grondstoffen en energie.

 

Artikel 4 - Levertijden

4.1  De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend.

4.2  Bij overschrijding van de leveringstermijn is de afnemer gerechtigd de leverancier een nieuwe redelijke leverings­termijn te stellen. Wanneer levering binnen deze termijn niet plaatsvindt is de afnemer bevoegd de overeenkomst, voor wat betreft de dan nog niet geleverde producten, te ontbinden.

4.3  Vertraging in de levering, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nooit het recht geven op schadevergoeding, ook niet wanneer de overeenkomst, geheel of  gedeeltelijk, ontbonden moet worden.

4.4  De leverancier heeft het recht orders in gedeelten te leveren. Deelleveranties zullen geacht worden te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze voorwaarden dienovereenkomstig van toepassing zijn.

 

Artikel 5 - Aflevering, vervoer en risico

5.1    Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

  a)   indien de goederen door de afnemer worden afgehaald: op het moment van inontvangstname;

  b)    bij verzending door tussenkomst van een beroepsver­voerder: door de overdracht van goederen aan die vervoerder;

  c)    bij verzending door een vervoermiddel van de leve­rancier: door aflevering ten huize of aan het maga­zijn van de afnemer.

5.2    Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 6 - Conformiteitverplichting

6.1  De leverancier is verplicht deugdelijke goederen te leve­ren, die - ook voor wat betreft de kwaliteit van het gebruikte materiaal - voldoen aan de overeenkomst.

6.2  De leverancier heeft in ieder geval aan haar in het vorige lid omschreven verplichting voldaan, wanneer zich binnen een termijn van drie maanden na levering geen gebreken in de geleverde goederen hebben voorgedaan. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden, afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, lengte, kleuren, maat en afwerking, etc., zijn geen gebreken in de zin van deze bepaling en maken de goederen niet ondeugdelijk

6.3  Reclames met betrekking tot direct waarneembare gebreken dienen binnen zeven werkdagen na de levering aan de leveran­cier kenbaar te worden gemaakt. Voor niet-direct waar­neembare gebreken geldt een termijn van zeven werkda­gen na de ontdekking van het gebrek. Wanneer de afnemer in gebreke blijft met tijdige melding, is de leverancier niet aansprakelijk voor enig gebrek.  

6.4  De leverancier is in geval van ondeugdelijke levering slechts gehouden tot vervanging, herstel of creditering - zulks naar keuze van de leverancier - van de geleverde ondeugdelijke goederen. In geval van beschadigingen, die niet aan de bruikbaarheid van de geleverde goederen in de weg staan, kan de leverancier volstaan met het toekennen van een korting op de verkoopprijs.

6.5  Het recht van de afnemer uit hoofde van ondeugdelijke levering vervalt bij gebruik van het geleverde anders dan volgens de bestemming of de voorschriften, dan wel bij een onoordeelkundig gebruik door een afnemer of derden.

 

Artikel 7 - Overmacht / Aansprakelijkheid

7.1   De leverancier is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade, die na levering van de goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaat aan de

       afnemer. Bij deze vrijwaart de afnemer de leverancier tegen aanspraken van derden terzake van dergelijke schade.

7.2   In geval, niettegenstaande de in deze voorwaarden ver­vatte aansprakelijkheidsbeperkingen, enige aansprakelijk­heid op de leverancier mocht rusten, zal 

       deze in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat gemoeid is met de order, waaruit de schade voortvloeit.

7.3  Wanneer de leverancier door overmacht of door andere omstan­digheden van zodanige aard, dat nakoming in rede­lijkheid en bil­lijkheid door de afnemer niet gevergd kan worden, wordt gehinderd in de uitvoering van de order, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De leve­rancier zal de afnemer daarvan schrifte­lijk be­richt sturen. Wanneer een dergelijke opschorting langer dan drie maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen, zonder over en weer tot enige schadevergoe­ding gehouden te zijn. Hetgeen reeds ingevol­ge de over­eenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend.

       Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt in ieder geval verstaan: niet of ondeugdelijke levering door derden, ziekte van personeel, bedrijfs­stoornissen, gebrek aan grond­stoffen, transportmoeilijk­heden, staking, mobi­lisatiemaatrege­len, oorlogsdaden, uitvoerverboden, contingentering- en/of andere overheidsmaatregelen, energiege­brek en watersnood.

 

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden

8.1  De afnemer dient binnen veertien dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen door middel van overma­king op het door de leverancier aangegeven bank- of postbankrekeningnummer. Het factuurbedrag dient in de op de factuur vermelde munteenheid te worden betaald.

8.2  Indien de afnemer, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Hij is vanaf de verzuimdatum de wettelijke rente + 2% verschuldigd over het openstaande bedrag.

8.3 Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, met het incasseren van openstaande vorderingen samenhangend - zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke - voor rekening van de afnemer zijn. De leverancier is in ieder geval gerechtigd een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen overeenkomstig het incasso­tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 150,--.

8.4  Onverminderd het in lid 1 bepaalde is de leverancier bevoegd om haar verplichting tot levering op te schorten totdat de afnemer genoegzame zekerheid 

       heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen.

8.5  De eigendom van de aan de afnemer geleverde producten gaat niet eerder over op de afnemer dan na algehele voldoening van het verschuldigde bedrag door de afnemer. Het is de afnemer niet toegestaan de geleverde zaak op enigerlei wijze te bezwaren of te vervreemden, zolang het verschuldigde niet geheel voldaan is.

 

Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht

9.1  Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitslui­tend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitslui­ting van eenvormige wetten op de internationale koop en de totstandkoming daarvan.

9.2  Alle geschillen, welke tussen de leverancier en de afne­mer kunnen ontstaan naar aanleiding van de tussen hen geslo­ten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

 

Artikel 10 - Wijzigingsrecht

10.1 De leverancier heeft te allen tijde het recht deze voor­waarden te wijzigen of aan te vullen. De afnemer wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan.

        Indien de afnemer binnen dertig dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk laat weten, dat hij niet met de wijzi­gingen of aanvullingen  

        instemt, wordt de afnemer geacht in te stemmen met de wijzigingen of aanvullingen.